CLUB CALENDAR

SEASON 2017 - 2018

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 11-Nov-2017 400 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
2 25-Nov-2017 600 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
3 10-Dec-2017 300 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
4 22-Dec-2017 1000 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
5 28-Jan-2018 200 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
6 04-Mar-2018 200 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
7 26-May-2018 200 Raghvendrasinh Jhala Rjjhala@gmail.com  
8 15-Jul-2018 300 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
9 15-Jul-2018 200 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
10 15-Aug-2018 300 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
11 15-Aug-2018 200 Raghu Vishal Nidadavolu Nrvishal@gmail.com  
12 15-Sep-2018 600 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com  
13 15-Sep-2018 400 Dharik Jerajani Djerajani@gmail.com