CLUB CALENDAR

SEASON 2018 - 2019

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 17-Nov-2018 400 Harmeet Singh 79.harmeet@gmail.com  
2 02-Dec-2018 200 Kushal Agarwal Kushalsarvesh@gmail.com  
3 09-Dec-2018 300 Harmeet Singh 79.harmeet@gmail.com  
4 12-Jan-2019 600 Rakesh Agrawal Rakesh.srpl@gmail.com  
5 26-Jan-2019 200 Harmeet Singh 79.harmeet@gmail.com  
6 26-Jan-2019 300 Rakesh Agrawal Rakesh.srpl@gmail.com  
7 09-Feb-2019 600 Rakesh Agrawal Rakesh.srpl@gmail.com  
8 24-Feb-2019 400 Harmeet Singh 79.harmeet@gmail.com  
9 10-Mar-2019 300 Kushal Agarwal Kushalsarvesh@gmail.com  
10 02-Oct-2019 200 Rakesh Agrawal Rakesh.srpl@gmail.com