CLUB CALENDAR

SEASON 2018 - 2019

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 24-Nov-2018 200 Amrut Pavaskar Amrutpavaskar@gmail.com  
2 22-Dec-2018 300 Kamal Achary Kamalb2f@gmail.com  
3 12-Jan-2019 400 Kamal Achary Kamalb2f@gmail.com  
4 13-Jan-2019 200 Kamal Achary Kamalb2f@gmail.com  
5 10-Feb-2019 600 Amrut Pavaskar Amrutpavaskar@gmail.com  
6 20-Apr-2019 200 Stanley D Cruz Stanley.mydreamz@gmail.com  
7 16-Jun-2019 200 Prakash Mugali Prakash39910@gmail.com  
8 20-Jul-2019 300 Prakash Mugali Prakash39910@gmail.com  
9 14-Sep-2019 600 Amrut Pavaskar Amrutpavaskar@gmail.com  
10 21-Sep-2019 600 Prakash Mugali Prakash39910@gmail.com  
11 12-Oct-2019 400 Prakash Mugali Prakash39910@gmail.com