CLUB CALENDAR

SEASON 2017 - 2018

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 25-Nov-2017 400 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
2 25-Nov-2017 300 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com  
3 21-Jan-2018 200 Ajithkumar Godavarma Allukal Ajitvarma@hotmail.com  
4 07-Apr-2018 1000 Vinshad Aziz Vinshadaziz@yahoo.com  
5 07-Apr-2018 600 Vinshad Aziz Vinshadaziz@yahoo.com  
6 06-May-2018 300 Sumangala D Pai Sumapai4@gmail.com  
7 06-May-2018 200 Ajithkumar Godavarma Allukal Ajitvarma@hotmail.com  
8 04-Aug-2018 600 Vinshad Aziz Vinshadaziz@yahoo.com  
9 04-Aug-2018 400 Shagzil Khan Shagzilkhan@gmail.com