Nagpur Randonneurs - Club Calendar

YEAR 2017 - 2018

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 12-Nov-2017 400 Yogesh Dapurkar Udayanasso@yahoo.co.in  
2 12-Nov-2017 200 Yogesh Dapurkar Udayanasso@yahoo.co.in  
3 16-Dec-2017 600 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com  
4 17-Dec-2017 300 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com  
5 17-Dec-2017 200 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com  
6 21-Jan-2018 400 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com  
7 21-Jan-2018 300 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com  
8 21-Jan-2018 200 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com  
9 26-Jan-2018 1000 Sarang Kshirsagar Drsarangkshirsagar@gmail.com  
10 24-Feb-2018 600 Jitesh Thakkar Tjitesh2011@yahoo.com  
11 25-Feb-2018 300 Jitesh Thakkar Tjitesh2011@yahoo.com  
12 25-Feb-2018 200 Jitesh Thakkar Tjitesh2011@yahoo.com  
13 11-Mar-2018 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
14 28-Apr-2018 300 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com View & Register
15 28-Apr-2018 200 Prasad Pitale Prasadpitale@hotmail.com View & Register
16 24-Jun-2018 200 Yogesh Dapurkar Udayanasso@yahoo.co.in  
17 05-Aug-2018 400 Sudarshan K Varma Sudarshankvarma007@gmail.com  
18 05-Aug-2018 200 Sudarshan K Varma Sudarshankvarma007@gmail.com  
19 08-Sep-2018 600 Sarang Kshirsagar Drsarangkshirsagar@gmail.com  
20 09-Sep-2018 300 Sarang Kshirsagar Drsarangkshirsagar@gmail.com  
21 07-Oct-2018 400 Jitesh Thakkar Tjitesh2011@yahoo.com  
22 07-Oct-2018 300 Jitesh Thakkar Tjitesh2011@yahoo.com  
23 07-Oct-2018 200 Jitesh Thakkar Tjitesh2011@yahoo.com  

YEAR 2016 - 2017

# Date Brevet Category Ride Responsible Email Address  
1 13-Nov-2016 300 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
2 13-Nov-2016 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
3 17-Dec-2016 600 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
4 18-Dec-2016 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
5 18-Dec-2016 300 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
6 15-Jan-2017 400 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
7 15-Jan-2017 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
8 19-Feb-2017 600 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
9 19-Feb-2017 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
10 19-Mar-2017 400 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
11 19-Mar-2017 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
12 22-Apr-2017 300 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
13 22-Apr-2017 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
14 25-Jun-2017 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
15 20-Aug-2017 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
16 03-Sep-2017 400 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
17 03-Sep-2017 200 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
18 01-Oct-2017 600 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com  
19 01-Oct-2017 300 Aniruddha Raich Astraani@gmail.com